خانه » اخبار » تأکید شورای مرکزی بر: ” بهبود کمی و کیفی رسانه های کانون “

تأکید شورای مرکزی بر: ” بهبود کمی و کیفی رسانه های کانون “

چهارمین جلسه شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا روز سه شنبه در دفتر کانون تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آخرین اخبار کشور و شهر توسط اعضا مطرح و اهم ان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این بخش جلسه تعدادی از اعضا نگرانی خود را از برخی از تصمیمات متخذه در حوزه فرهنگی شهر توسط شهرداری ابراز نمودند. در ادامه مسوول دفتر سیاسی کانون اولین بخش برنامه عملیاتی خود را جهت تحقق دیپلماسی فعال به شورا تقدیم کرد. آقای فروزبخش در برنامه پیشنهادی خود برقراری ارتباط با چهره های شاخص و موثر اصول گرا را به عنوان اولین گام در دیپلماسی فعال و با هدف افزایش همدلی و تبیین ضرورت همگرایی و انسجام بیشتر در دفاع از مبانی و ارزش های انقلاب مورد تاکید قرار داده بود.این برنامه توسط اعضا حاضر مورد نقد وبررسی قرار گرفت ودر نهایت با لحاظ اصلاحاتی به تصویب رسید.در بخش پایانی جلسه آقای مهندس حیدری گزارشی از آخرین وضعیت رسانه ای کانون ارائه داد. فعال سازی هرچه سریع تر پیام رسان جایگزین تلگرام، ارتقاء گرافیک سایت و استمرار در تولید محتوی و پرهیز از تکرار مطالب رسانه های مشابه از تاکیدات اعضای شورای مرکزی جهت بهبود بخش رسانه کانون بود