خانه » یادداشت » حمیدرضا صمدانی: “اتحاد شرارت و جنایت علیه سوریه”

حمیدرضا صمدانی: “اتحاد شرارت و جنایت علیه سوریه”

حمیدرضا صمدانی،دانش آموخته علوم سیاسی و عضو شورای مرکزی کانون اندیشه و تمدن اسلامی

نگاه به تجاوز شیطانی مثلث شرارت و جنایت در جهان در حمله موشکی و هوائی به کشور مستقل سوریه که درسالهاست درخط مقدم مقاومت دربرابرتروریستهای اسرائیلی غاصب کودک کش فلسطین مظلوم بوده وبیش ازپنج سال است که دربرابرتروریستهای صهیونیسم عربی نیزبا کمک جبهه قدرتمند مقاومت اسلامی مقاومت می کند،بیش از آنکه یک عملیات نظامی را متصور نمایدیک نمایش هالیودی یا جنگ روانی برای سرپوش گذاری در برابر شکست تروریستهای صهیونیسم عربی و اسلام صهیونیستی داعشی درقوطه شرقی تصور می گردد! زیرا اولا اگرعملیات نظامی بود باید زمانیکه تروریستهای مفلوک صهیونیسم عربی تحت محاصره ارتش سوریه و بسیج مردمی سوریه و متحدان قدرتمند مقاومت اسلامی و ایراناسلامی و روسیه قرار داشتندانجام می گرفت ! ثانیا این نمایش کم اثر بازی فریبکارانه با گاو های شیرده صهیونیسم عربی برای شیطان بزرگ بوده که مبادا این گاوهای شیرده از شیردهی برمند ثالثا پیامی برای سایر مزدوران وحشت زده صهیونیسم عربی که به صحنه درگیری نزدیکند و هرلحظه امکان سقوطشان قابل تصور است مانند اردن و ژاندارم تروریست منطقه اسرائیل فرسوده که از ترس عاقبت خطر ناک خود مرتبابه طاغوت اکبر امریکای متجاوزالتماس می کنند در منطقه حضور داشته و وارد جنگ با جبهه مقاومت اسلامی که در لبنان قهرمان فبلا تجربه تلخش را که موجبات فرار از بیروت و کل خاک لبنان با فرار به ناوهای آسیب پذیری که هر زمان لازم گردید تجربه خواهد نمودراشاید در سوریه نیز دوباره تجربه نماید!رایعاباتوجه به اینکه آقای ترامپ سابقه نظامی نداردبا تصوراینکه تجربه اسرائیل غاصب کودک کش که در جنوب لبنان ارتش جنوبی را بعنوان مزدوران محلی سپرخود قرار داده بودنداما عاقبت با فرار خفت باربه اسرائیل را دوباره در سوریه تجربه نمایندکه در بخش اولی آن با تروریستهای صهیونیسم عربی شکست را پذیرفتند اکنون باتصور غلط دیگرباکمک ترکیه که خواب موصل را می دید واحتمالا هنوزهم خواب سلطان سلیمی و امپراطوری عثمانی را می بینددر این بازی جدید تجربه کنندکه بازهم طعم شکستی دیگر را انشاالله خواهند چشید!خامسا تجربه مردم سوریه که فریب تروریستهای وهابی صهیونیسم عربی را خورده وکشور خود را به ویرانه ای مثل امروز تبدیل کرده وجز برادرکشی از مدعیان شراکت دادن مردم درقدرت همگان مشاهده کردند که جز کشته شدن و برادر کشی و ویران کردن خانه و کاشانه خود نتیجه ای بست نیامده امروز بیدار گردیده و انشاالله دیگر فریب مزدوران غرب وحشی با اسم ملی گرائی و اسلام گرائی وهابیت صهیونیست نخواهند خورد!